Tankinerteringsventiler

Tankinertering är den process som innebär att ett täcke av inert gas, ofta kvävgas, appliceras i utrymmet ovanför vätskan i en sluten lagringstank. Termen "tankinertering" härleds från "tank" och "inert gas."

Ramén Valves erbjuder högkvalitativa tankinerteringsventiler från amerikanska tillverkaren Cashco Inc. Kontakta oss gärna redan idag så hjälper vi dig att ta fram en optimal lösning för dina behov. Du kan även boka ett möte med en av våra tekniska specialister.

Syftet med att använda tankinerteringsventiler

Syftet med att använda tankinerteringsventiler är att bibehålla en specifik atmosfär eller tryck inuti tanken för att säkerställa säkerhet, stabilitet eller förhindra oönskade kemiska reaktioner. Den inerta gasen motverkar de negativa effekter som syre har på innehållet i tanken. Till exempel kan livsmedel som hantera i en tank oxideras och förorenas av syre.

Förekomsten av syre i en tank kan även, vid hantering av vissa brandfarliga ämnen, skapa mycket farliga situationer. Tankinertering bidrar då till att bättre kontrollera och förhindra eldsvåda genom att späda ut syreinnehållet i ångutrymmet inom det brandfarliga området. Att använda sig av tankinertering begränsar även produktavdunstning i tankutrymmet vilket gör det till en kostnadsbesparande och miljösmart lösning. Tankinerteringsventiler kallas ibland även för lågtrycksreducerande ventiler.

Fördelar

Dessa är några av de viktigaste fördelarna med att använda tankskyddsventiler.

• Skydda liv genom att skydda tanken.

• Kontrollera och förhindra brand genom att späda ut syrehalten i ångutrymmet under det brandfarliga området.

• Tillhandahålla korrosionsskydd genom att minska syrehalten i ångutrymmet.

• Skydda mat från oxidation, kontaminering genom att förhindra att luft och fukt kommer in i tanken.

• Begränsa produktens avdunstning (miljövänligt) genom att upprätthålla rätt atmosfär och tryck på produkten som förvaras i en tank.

• Fungera som primär vakuumavlastning för lagringstanken genom att tillföra gas till ångutrymmet när trycket sjunker under ventilens börvärde.

Olika användningsområden för tankinertering

Tankinerting är en viktig teknik för att säkerställa säkerheten och stabiliteten inom olika industriella processer och tillämpningar genom att kontrollera atmosfären i tankar och behållare. Några vanliga användningsområden för tankinertering nämns här nedanför.  

Brandskydd: Genom att hålla en behållare eller tank fylld med en inert gas minskar man risken för syreexponering, vilket i sin tur minskar risken för brand och explosion. Gasutrymmet i en lagringstank med brandfarligt material innehåller en blandning av luft och ånga från det brandfarliga materialet. Denna blandning kan antändas om den ligger inom lösningsmedlets antändbarhetsgränser. Ett inerteringssystem minskar sannolikheten för förbränning av brandfarliga material som lagras i ett trångt utrymme, i synnerhet en bränsletank.

Kemiska processer: Inom kemisk industri används tankinerting för att kontrollera atmosfären i reaktorer och lagringstankar. Det hjälper till att förhindra oönskade kemiska reaktioner eller nedbrytning av kemiska föreningar.

Livsmedels- och dryckesindustrin: I livsmedels- och dryckesindustrin används tankinerting för att förlänga hållbarheten på produkter genom att minska oxidation och därmed bevara kvaliteten på produkterna.

Olje- och gasindustrin: Förhindrar bildandet av explosiva blandningar i olje- och gaslagringstankar genom att ersätta syre med en inert gas.

Transport av farliga ämnen: Tankinerting används också under transport av farliga ämnen för att minska risken för olyckor genom att upprätthålla en stabil atmosfär i transportbehållare.

Hur lagringstankar kan göras inerta

Lagringstankar kan göras inerta genom:

• Minska syrehalten i ångutrymmet, dvs. begränsa syrekoncentrationen under vilken förbränning inte är möjlig, oberoende av bränslekoncentrationen.

• Minska bränslekoncentrationen (nedre explosionsgräns - LEL – too lean to burn)

• Ökad bränslekoncentration (övre explosionsgräns UEL – too rich to burn)

Koder och standarder

Tankinertering regleras av till exempel följande föreskrifter och industristandarder:

• API Standard 2000 (Venting Atmospheric and Low-Press Storage Tanks)

• ISO 28300 (petroleum, petrokemisk och naturgasindustri)

• EPA (Environmental Protection Agency)

• NFPA 69 (standard för explosionsskydd)

• OSHA Part 1910.110 (Lagring och hantering av flytande petroleumgaser)

Våra tankinerteringsventiler

Några av våra ventiler för tankinertering beskrivs här nedanför. Kontakta oss gärna för mer information eller offert. Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar din process.

Tankinerteringsventil 1078

Modell 1078 från Cashco är en pilotstyrd tankinerteringsventil som är designad för att minska utsläpp och svinn av inerta gaser som tillsatts i lågtryckstankar. Produkten är designad för att användas i applikationer på medelstora och stora tankar. Ventilen öppnas och stängs automatiskt för att bibehålla ett noga kontrollerat tryck av kvävgastäcket. Modell 1078 kan ställas in från vakuumtät till 14 psig/1barg, vilket gör den till en mångsidig produkt som passar för de flesta applikationer. Vid inställt tryck är ventilen bubbeltät, vilket motverkar läckage av den tillsatta kvävgasen. Service och utbyte av membran kan genomföras utan att demontera ventilen från tanken.

Läs mer i produktdatabladet.
Läs mer i produktens IOM.

Tankinerteringsventil 1088

Tankinerteringsventilen 1088 från Cashco är en kompakt ventil som är designad för användning i applikationer med mindre tankar. Ventilen öppnas och stängs automatiskt för att bibehålla ett noga kontrollerat tryck av kvävgastäcket. Modell 1088 kan ställas in från vakuumtät till 14 psig/1barg, vilket gör det till en mångsidig produkt som passar för de flesta applikationer. Vid inställt tryck är ventilen bubbeltät, vilket motverkar läckage av den tillsatta kvävgasen. Service och utbyte av membran kan genomföras utan att demontera ventilen från tanken. Även i standardutförande kommer ventilen i ett material som är motståndskraftigt mot korrosion, vilket förlänger ventilens livslängd.

Läs mer i produktdatabladet.
Läs mer i produktens IOM.

Flänsat anslutningsrör för tankinerteringsventiler modell 2049

Modell 2049 från Cashco är ett tillbehör till tankinterteringsventiler som tillåter installation av flera komponenter trots att endast en anslutningspunkt finns tillgänglig.

Läs mer i produktdatabladet.
Läs mer i produktens IOM.

Tankinerteringsventiler
Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.