Reglerventiler

Reglerventiler är ett samlingsnamn för den typ av ventiler som används för att reglera flöden och tryck i en process. Reglering av media uppnås genom att man varierar storleken på flödespassagen i ventilen. Det finns många olika lösningar för att reglera vätskor, gaser, ånga, slurry, pulver, pellets och granulat. Vanliga typer av reglerventiler i industrin är kulsektorventiler, vridspjäll, kägelventiler, kulventiler och segmentventiler.

Reglerventiler med olika funktioner

Reglerventiler är viktiga komponenter inom processindustrin och används för att reglera flödet av vätskor, gaser och ånga. Det finns olika typer av reglerventiler beroende på deras funktioner och användningsområden, bland annat volymreglering, tryckreglering och temperaturreglering.

Reglerventiler kan vara manuella eller automatiska. Manuella ventiler kräver att en operatör fysiskt justerar ventilen för att ändra flödet eller trycket. Dessa är enkla och kostnadseffektiva, men kräver ständig övervakning. Automatiska ventiler använder sensorer och styrenheter för att justera ventilen baserat på förinställda parametrar, vilket gör dem idealiska för komplexa och storskaliga system där kontinuerlig övervakning är nödvändig.

Sammanfattningsvis spelar reglerventiler en avgörande roll i att säkerställa säker och effektiv drift av industriella processer, och deras olika typer och funktioner gör dem anpassningsbara till en mängd olika applikationer.

Reglerventiler för temperaturreglering

Reglerventiler för temperaturreglering kontrollerar temperaturen i ett system genom att justera flödet av kyl- eller värmemedel. Blandningsventiler och temperaturregleringsventiler kan justeras automatiskt för att upprätthålla en stabil temperatur.

Reglerventiler för temperaturreglering är kritiska komponenter inom värmesystem och används för att upprätthålla en jämn temperatur i olika processer och applikationer. Dessa ventiler kontrollerar flödet av värmemedel, som till exempel varmt vatten eller ånga, för att säkerställa att temperaturen hålls konstant.

Att hålla en jämn temperatur är ibland nödvändigt för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet. Inom industrin kan variationer i temperatur påverka kvaliteten på produkter eller processer negativt. 

Reglerventiler för tryckreglering

Reglerventiler för tryckreglering är avgörande komponenter i system som hanterar vätskor och gaser, inklusive ånga. När det gäller ånga, spelar tryckregleringsventiler en särskilt viktig roll. Ånga används ofta i industriella processer för uppvärmning, sterilisation och kraftproduktion. Om ångtrycket blir för högt, kan det leda till farliga situationer som rörsprängningar och skador på utrustning. Därför är det viktigt att kunna kontrollera och minska trycket när det behövs.

Två vanliga typer av tryckregleringsventiler är reduceringsventiler och säkerhetsventiler. Reduceringsventiler minskar trycket från en högtryckskälla till en lägre, mer användbar nivå för att skydda utrustning och optimera processer. Säkerhetsventiler, å andra sidan, släpper ut överflödig ånga när trycket överstiger en viss gräns för att förhindra övertryck och potentiella explosioner.

Sammanfattningsvis är reglerventiler för tryckreglering avgörande för att hantera ångtryck i olika applikationer, vilket bidrar till säker och effektiv drift av system.

Reglerventiler för volymreglering

Ventiler för volymreglering styr mängden vätska eller gas, inklusive vatten, som passerar genom ett system, vilket är avgörande för att upprätthålla effektivitet och säkerhet i många processer.

De används ofta för att justera flödet för att upprätthålla en önskad volym eller för att säkerställa att processer får exakt rätt mängd som passerar genom ett system. Två vanliga typer av volymregleringsventiler är kulventiler och spjällventiler. Kulventiler ger en enkel och snabb avstängning och reglering av flödet, medan spjällventiler är effektiva för att reglera stora volymer med minimal tryckförlust.

Faktorer som ventilmaterial, tryck- och temperaturtålighet, samt ventilens kapacitet och responsivitet är viktiga att känna till. Rätt ventilval säkerställer att systemet fungerar effektivt och att underhållsbehov minimeras.

Reglerventiler - så fungerar de 

Reglerventiler öppnas och stängs vanligtvis med hjälp av elektriska, hydrauliska eller pneumatiska manöverdon, var och en med sina specifika fördelar och användningsområden. Elektriska manöverdon använder elmotorer för exakt flödeskontroll och fjärrstyrning. Hydrauliska manöverdon använder vätsketryck för hög effekt i applikationer med höga tryck eller stora flöden. Pneumatiska manöverdon använder tryckluft för snabb och tillförlitlig drift och lämpar sig för applikationer som kräver snabb respons och säkerhet.

Ventilläget bestäms av en inmatningssignal, normalt 4–20 mA, där 4 mA motsvarar en stängd ventil och 20 mA motsvarar en helt öppen ventil. Alla värden mellan 4 och 20 mA motsvarar sedan ett mekaniskt läge, grader för vridventiler och lyft i mm för linjära ventiler. I de flesta fall används en lägesställare med en intern reglerkrets, dvs. det mekaniska läget avkänns kontinuerligt och jämförs med det förinställda inmatningsvärdet, vilket ger lägesställaren möjlighet att ställa in lyftvinkeln.

Vilka ventiler lämpar sig bäst som reglerventiler?

När det gäller att välja vilka ventiler som lämpar sig bäst som reglerventiler, finns det flera faktorer att överväga, inklusive applikationens specifika krav, typ av medium (vätska eller gas) och tryck och temperaturförhållanden. Applikationens krav på flödesnoggrannhet och kontroll måste också beaktas, eftersom vissa ventiler ger finare justeringar än andra.

Även underhåll och livslängd är viktiga faktorer, eftersom ventiler med låga underhållskrav och lång livslängd är mer kostnadseffektiva i längden, särskilt i krävande miljöer. Genom att noggrant överväga dessa aspekter kan man välja den mest lämpliga reglerventilen för specifika behov och applikationer, vilket säkerställer både effektivitet och säkerhet i systemet.

Sätes- och kägelventiler är bra som reglerventiler på grund av deras utmärkta flödeskontroll och precision, vilket gör dem idealiska för applikationer som kräver exakt flödesreglering. Kulventiler kan också användas som reglerventiler i system där snabb avstängning och pålitlig tätning behövs, även om de inte är lika exakta som sätesventiler. Vridspjällsventiler är lämpliga för stora flöden och låga tryck men saknar precision jämfört med sätesventiler. Kilslidsventiler och backventiler är mindre lämpliga som reglerventiler eftersom de inte ger linjär flödeskontroll och inte är designade för flödesreglering.

Vilken reglerventil är lämplig för min applikation?

Alla typer av kommersiellt tillgängliga reglerventiler för industrin är konstruerade för deras specifika applikation, beroende på till exempel medietyp, temperaturområde, tryckområde och flödesområde. För enklare applikationer är traditionella avstängningsventiler som vridspjäll och kulventiler lämpliga. För mer krävande applikationer där det finns risk för erosion, kavitation och höga ljud är en kulsektorventil att föredra.

Det finns inga reglerventiler som är lämpliga för samtliga applikationer – konsultera därför en specialist för råd om vilken typ av reglerventil, ställdon och lägesställare som ger lägsta totala livscykelkostnad i din process.

Kontakta oss gärna för att få hjälp att hitta rätt reglerventil för er applikation. Du kan också boka möte direkt med en av våra produktspecialister. 

Få hjälp att räkna ut rätt dimension

Få hjälp med dimensionering och beräkning av reglerventiler med vårt beräkningsverktyg Ramén PRO Sizing. Här kan du välja reglerventil som passar din process genom att ange dina unika parametrar. Programvaran föreslår sedan det bästa alternativet för din applikation. Våra experter på Ramén Valves finns tillgängliga för att hjälpa till med beräkningen av reglerventiler om du behöver det. Du kan boka ett möte med oss för att få hjälp. Med vårt stöd kan du säkerställa att dina reglerventiler är korrekt dimensionerade.

Våra reglerventiler

Ramén Valves erbjuder ett stort sortiment av reglerventiler i kategorierna kulsektorventiler, excentriskt vridande kikventiler, mikroflödesventiler och sätesventiler.

Kulsektorventiler

Våra egentillverkade Ramén Kulsektorventil utgörs av en kulsektor med en elliptisk till cirkulär öppning, som ger hög upplösning och likprocentiga regleregenskaper i de mest krävande reglerapplikationerna. Ramén Kulsektorventil har designats som reglerventil för vätskor, gaser, ånga, media slitande partiklar, slam, slitande slurry, pulver, pellets och viskös media. Konstruktionen är väl beprövad i en mängd olika processindustrier sedan 1950-talet. Den här typen av ventil kan även kallas för segmentventil. Läs mer om våra kulsektorventiler.

Excentriskt vridande kikventil

Excentriskt vridande kikventiler använder en kamrörelse för att förflytta pluggen in i sätet och därigenom åstadkomma stängning. Det finns flera fördelar med denna typ av ventil. Efter att pluggen lossnat från sätet, och därmed inte längre är i kontakt med sätet, blir vridmomentet lägre. Eftersom ingen kontakt föreligger mellan plugg och säte utsätts excentriska pluggventiler inte heller för det slitage som normalt sker med en kulventil, vars plugg är i konstant kontakt med sätet under körningen. Ramén Valves erbjuder excentriskt vridande kikventiler från amerikanske tillverkaren Cashco Inc. Läs mer om våra excentriskt vridande kikventiler.

Mikroflödesventiler

Mikroflödesventiler är små reglerventiler utformade för pilotanläggnings- och forskningsapplikationer. Enligt definitionen är mikroflödesventiler ventiler med ett Cv-värde > 0,05. De är lämpliga för reglering av lågflödesapplikationer i alla typer av processindustrier. Vi levererar mikroflödesventiler från det amerikanska varumärket Badger Meter. Lär mer om våra mikroflödesventiler.

Sätesventiler

Sätesventiler används för reglering i mer krävande applikationer och processer där det ställs höga krav på noggrannhet. Ramén Valves erbjuder sätesventiler från Badger Meter som är mycket anpassningsbara, både trim och säte byts enkelt ut för att passa en mängd olika applikationer. Det finns även trimmar som hanterar problem som till exempel kavitation och höga ljud. Läs mer om våra sätesventiler.

Reglerventiler
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Listpris 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection