Tankskyddsutrustning

Tankskyddsutrustning är avgörande för att uppnå säkerhet, miljöskydd och långvarig drift av lagringstankar inom olika branscher, såsom olje- och gasindustrin, kemiska industrin och livsmedelsindustrin. Genom att implementera rätt tankskyddsutrustning kan risken för olyckor minimeras. De skyddar anläggningen och personalen samt säkerställer att tankarna fungerar på ett tillförlitligt sätt, enligt föreskrivna standarder och riktlinjer.

Ramén Valves erbjuder högkvalitativ tankskyddsutrustning från amerikanska tillverkaren Cashco Inc. Vi har samarbetat med Cashco i över 30 år och har mycket stor kunskap om produkterna och deras användningsområden. 

Kontakta oss gärna idag eller boka ett möte med en av våra tekniska specialister för att diskutera dina behov och få skräddarsydda rekommendationer. Vi hjälper till exempel till med dimensionering av armatur och förslag på placering. 

Olika typer av tankskyddssystem

Ramén Valves erbjuder ett brett utbud av tankskyddsprodukter såsom tryckavlastningsventiler, flamskydd, tryck-/vakuumventiler och tankinerteringsventiler

Tryckavlastningsventiler

Tryckavlastningsventiler används på lagringstankar för att möjliggöra nödutsläpp på grund av brand i närheten av tanken. Tryckavlastningsventiler eliminerar kostsamma tankrupturer genom att möjliggöra nödutsläpp vid ett onormalt inre tryck. I händelse av brand lyfts vikten upp vilket ger ett stort ventilationsområde. Ramén Valves erbjuder ett brett utbud av tryckavlastningsventiler från Valve Concepts, Inc. (VCI). Läs mer om tryckavlastningsventiler

Flamskydd

Flamskydd, även kallat flamspärr, är en anordning som stoppar eventuell brand i en tank genom att släcka lågan. Flamskyddet låter gas och ånga passera, men släcker lågan för att förhindra en större brand eller explosion. Det finns en stor mängd olika situationer där flamskydd kan tillämpas för att minska riskerna och förbättra säkerhetsaspekterna. Till exempel kan flamskydd användas i bränsletankventiler och rörledningar. Läs mer om flamskydd

Tryck-/vakuumventiler

En tryck-/vakuumventil är en typ av ventil som används för att reglera eller begränsa det tryck eller vakuum som kan skapas inuti ett system eller kärl på grund av en processtörning, ett instrument- eller utrustningsfel alternativt en brand. Det finns alltid en risk att en tank exploderar till följd av övertryck eller imploderar till följd av vakuum. För att förhindra explosion eller implosion måste tanken andas. På grund av deras funktion kallas ofta tryck- och vakuumventiler för ”andningsventiler”. 

Tankinerteringsventiler

Tankinertering är den process som betyder att ett täcke av inert gas, ofta kvävgas, appliceras i utrymmet ovanför vätskan i en stängd lagringstank. Därför kallas den här metoden för ”tank blanketing” på engelska. Den inerta gasens syfte är att motverka de negativa effekter som syre har på innehållet i tanken. Till exempel kan livsmedel som hanteras i en tank oxideras och förorenas av syre. Förekomsten av syre i en tank kan också, vid hantering av vissa brandfarliga ämnen, skapa mycket farliga situationer. Tankinertering bidrar då till att bättre kontrollera och förhindra en eventuell eldsvåda genom att späda ut syreinnehållet i ångutrymmet inom det brandfarliga området. Läs mer om tankinerteringsventiler

Tanksäkerhet: Vilka tankar kräver skydd för att minimera risker?

Tankskyddsutrustning är avgörande för säker lagring inom många olika branscher, särskilt där hanteringen av potentiellt farliga ämnen förekommer. Inom olje- och gassektorn används tankskydd för att förhindra läckage och korrosion i lagringstankar för olja och gas, skydda mot brand och explosioner vid tankstationer och säkerställa att tankfarmar upprätthåller hög säkerhetsstandard. Cisterner för kemikalier och industriella vätskor kräver också noga utformade tankskyddssystem för att minimera riskerna för förorening och olyckor. Tankar på fartyg kräver specialutrustning för att garantera säkerheten för personalen, såväl som för processen.

Lågtrycksankar, vanligtvis använda för lagring av vatten eller icke-aggressiva vätskor, kan också dra nytta av enklare tankskyddsåtgärder för att undvika potentiella skador. I sammanhanget är det viktigt att betona att oavsett bransch eller typ av tank, är användningen av tankskyddsutrustning nödvändig för att säkerställa miljöskydd och skydda människors säkerhet.

Tankskyddsutrustning
Listvy Rutvy

Resultat: 

  1. Listpris: 
    Logga in för att se avtalspris
No products are matching the selection